Zakonska osnova

Osnovna zakonska regulativa koja se tiče održivog gospodarenja otpadom u Republici Hrvatskoj je Zakon o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/1373/17 i 14/19). Tim Zakonom propisuje se red prvenstva u gospodarenju otpadom:

 1. sprječavanje nastanka otpada,
 2. priprema za ponovnu uporabu,
 3. recikliranje,
 4. drugi postupci oporabe npr. energetska oporaba i
 5. zbrinjavanje otpada.

Gospodarenje otpadom provodi se na način koji ne dovodi u opasnost ljudsko zdravlje i koji ne dovodi do štetnih utjecaja na okoliš kako bi se izbjegao rizik od onečišćenja mora, voda, tla i zraka te ugrožavanja biološke raznolikosti, pojava neugode uzorkovane bukom i/ili mirisom, štetan utjecaj na područja kulturno-povijesnih, estetskih i prirodnih vrijednosti te drugih vrijednosti koje su od posebnog interesa, nastanak eksplozije ili požara.

Zakonom o održivom gospodarenju otpadom propisano je kako su jedinice lokalne samouprave na svom području dužne osigurati (samostalno ili u suradnji s drugim jedinicama lokalne samouprave):

 1. javnu uslugu prikupljanja miješanog komunalnog otpada, i biorazgradivog komunalnog otpada,
 2. odvojeno prikupljanje otpadnog papira, metala, stakla, plastike i tekstila te krupnog (glomaznog) komunalnog otpada,
 3. sprječavanje odbacivanja otpada na način suprotan Zakonu te uklanjanje tako odbačenog otpada,
 4. provedbu Plana gospodarenja otpadom RH,
 5. donošenje i provedbu plana gospodarenja otpadom jedinice lokalne samouprave,
 6. provođenje izobrazno-informativne aktivnosti na svom području i
 7. mogućnost provedbe akcija prikupljanja otpada.

Javna usluga prikupljanja miješanog komunalnog otpada i prikupljanja biorazgradivog komunalnog otpada podrazumijeva prikupljanje tog otpada na određenom području pružanja usluge putem spremnika od pojedinih korisnika i prijevoz tog otpada do ovlaštene osobe za obradu tog otpada. Javna usluga prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada smatra se uslugom od općeg interesa.

Jedinica lokalne samouprave izvršava obvezu odvojenog prikupljanja problematičnog otpada, otpadnog papira, metala, stakla, plastike i tekstila te krupnog (glomaznog) komunalnog otpada na način da osigura:

 1. funkcioniranje jednog ili više reciklažnih dvorišta, odnosno mobilnog reciklažnog dvorišta na svom području,
 2. postavljanje odgovarajućeg broja i vrsta spremnika za odvojeno sakupljanje problematičnog otpada, otpadnog papira, metala, stakla, plastike i tekstila na javnoj površini,
 3. obavještavanje kućanstava o lokaciji i izmjeni lokacije reciklažnog dvorišta, mobilne jedinice i spremnika za odvojeno sakupljanje problematičnog otpada, otpadnog papira, metala, stakla, plastike i tekstila i
 4. uslugu prijevoza krupnog (glomaznog) komunalnog otpada na zahtjev korisnika usluge.

Pravilnik o gospodarenju otpadom (NN 117/17) detaljnije uređuje način gospodarenja otpadom u Republici Hrvatskoj. Pravilnikom je određeno koje se kategorije otpada odvojeno prikupljalju u reciklažnom dvorištu, a predaja otpada u reciklažnom dvorištu je za stanovnike određene jedinice lokalne samouprave besplatna.

Uredba o gospodarenju komunalnim otpadom (NN 50/17) detaljnije uređuje način gospodarenja s komunalnim otpadom u Republici Hrvatskoj. Uredbom se propisuje kako javna usluga prikupljanja miješanog komunalnog i biorazgradivog otpada mora omogućavati prikupljanja miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada na lokaciji obračunskog mjesta korisnika usluge, odvojenu predaju otpada na obračunskom mjestu korisnika usluge, u reciklažnom i mobilnom reciklažnom dvorištu te putem spremnika na javnoj površini.

Javna usluga sakupljanja reciklabilnog komunalnog otpada na lokaciji obračunskog mjesta korisnika usluge, sakupljanje otpadnog papira, metala, plastike, stakla i tekstila putem spremnika postavljenih na javnoj površini, sakupljanje glomaznog otpada u reciklažnom dvorištu, mobilnom reciklažnom dvorištu i jednom godišnje na lokaciji obračunskog mjesta korisnika usluge i sakupljanje otpada određenog posebnim propisom koji uređuje gospodarenje otpadom u reciklažnom dvorištu odnosno mobilnom reciklažnom dvorištu je za stanovnike određene jedinice lokalne samouprave besplatno.

Cijena javne usluge prikupljanja miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada će se u budućem razdoblju sastojati od 3 osnovne komponente:

 1. obvezna minimalna javna usluga (fiksni dio cijene koji se plaća za pokriće troškova rada komunalne tvrtke),
 2. cijena za količinu predanog miješanog komunalnog otpada (prema količini predanog mijeaašnog komunalnog otpada),
 3. ugovorna kazna (za nepropisno postupanje s otpadom).

Svaki korisnik usluge mora dobiti Izjavu o načinu korištenja javne usluge temeljem koje korisnik usluge i davatelj javne usluge ugovaraju način pružanja javne usluge. Do kraja tekuće kalendarske godine, a za sljedeću kalendarsku godinu, davatelj javne usluge dužan je svakom korisniku usluge dostaviti Obavijest o prikupljanju miješanog komunalnog otpada, biorazgradivog komunalnog otpada i reciklabilnog komunalnog otpada kojom se opisuje planirani način gospodarenja otpadom u sljedećoj godini.

Uredba također propisuje poticajnu naknadu (kaznu) za one jedinice lokalne samouprave koje na godišnjoj razini ne budu smanjivale količine miješanog komunalnog otpada.

U Republici Hrvatskoj postoje 3 tijela koja se bave održivim gospodarenjem otpadom:

Ministarstvo zaštite okoliša i energetike – MZOE – uređuje zakonsku regulativu u gospodarenju otpadom

Hrvatska agencija za okoliš i prirodu – HAOP – izrađuje i održava informacijski sustav u gospodarenju otpadom, bavi se poslovima koordinacije i izvješćivanja, prikupljanja i objedinjavanja podataka

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost – FZOEU – djelatnost Fonda obuhvaća poslove u svezi s financiranjem pripreme, provedbe i razvoja programa i projekata na području gospodarenja otpadom te regulacija gospodarenja posebnim kategorijama otpada.

Posebnom kategorijom otpada (čijim gospodarenjem upravlja FZOEU) smatra se: biootpad, otpadni tekstil i obuća, otpadna ambalaža, otpadne gume, otpadna ulja, otpadne baterije i akumulatori, otpadna vozila, otpad koji sadrži azbest, medicinski otpad, otpadni električni i elektronički uređaji i oprema, otpadni brodovi, morski otpad, građevni otpad, otpadni mulj iz uređaja za pročišćavanje otpadnih voda, otpad iz proizvodnje titan dioksida, otpadni poliklorirani bifenili i poliklorirani terfenili. http://www.fzoeu.hr/hr/gospodarenje_otpadom/