Opis projekta

Grad Pula-Pola je u sklopu otvorenog Poziva za dostavu projektnih prijedloga Provedbe Programa izobrazno-informativnih aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom za svoj projekt „RAZMISLI, ODVOJI, ŠTEDI!“ ispunio sve kriterije prihvatljivosti za sufinanciranje sredstvima Kohezijskog fonda te je dana 16. listopada 2018. godine  potpisan Ugovor o sufinanciranju između Ministarstva zaštite okoliša i energetike (Klasa: 351-04/18-0-12/26, Urbroj: 517-09-1-2-2-18-3), Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (Klasa: 018-16/18-08/120, Urbroj: 563-11-1/251-18-10) te Grada Pula-Pola (Klasa: 351-01/18-01/13, Urbroj: 2168/01-03-04-0449-18-18).

Ukupna vrijednost projekta „RAZMISLI, ODVOJI, ŠTEDI!“ (referentni broj: KK.06.3.1.07.0079), kojeg je sufinancirala Europska unija iz Kohezijskog fonda, iznosi 1.197.845,49 kuna, od čega prihvatljivih troškova 1.173.470,49 kuna. Sufinanciranje projekta od 84,99% iznosi 997.449,81 kuna bespovratnih sredstava dok Grad Pula-Pola sredstvima iz Proračuna osigurava preostalih 15,01% ukupno prihvatljivih troškova.

Projektom „RAZMISLI, ODVOJI, ŠTEDI!“ informirati će se i educirati cjelokupno stanovništvo grada Pule o održivom gospodarenju otpadom kroz provedbu petnaest aktivnosti iz Programa izobrazno-informativnih aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom. Provedbom aktivnosti građanima će se prenijeti ključne poruke kojima će biti upoznati s važnosti i koristima održivog gospodarenja otpadom, s posebnim naglaskom na : sprječavanje nastanka otpada, pravilno odvajanje otpada u kućanstvima, povećanje kućnog kompostiranja i ponovne uporaba predmeta, a sve u svrhu postizanja dugoročnih ciljeva Europske Unije.

Grad Pula ovim projektom predviđa ciljano obuhvatiti sve skupine javnosti, a posebno se želi utjecati na sljedeće interesne skupine:

 • djeca predškolske dobi
 • djeca osnovnih škola
 • djeca srednjih škola
 • građani svih dobnih skupina
 • građani koji žive u samostojećim obiteljskim kućama s okućnicom
 • turisti
 • umirovljenici
 • edukatori
 • odgojno-obrazovne institucije
 • milenijska generacija
 • pripadnici nacionalne manjine
 • osobe s posebnim potrebama - gluhonijemi.

Putem ovog projekta predviđa se 15 izobrazno-informativnih aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom, od kojih 7 obaveznih i 8 preporučenih izobrazno-informativnih aktivnosti. Izobrazno-informativne aktivnosti planiraju se provesti sustavno i ciljano na sve skupine društva kako bi se educiralo 100% stanovnika s područja Grada Pule.

Sadržaj ove web stranice isključiva je odgovornost Grada Pula-Pola.